Vzduchotechnika a bydlení

  •  odtahy (wc, koupelny, kuchyně)
  • rekuperační systémy (nízkoenergetické domy)
  • větrání bazénů

Větrání bazénů

Problematika větrání vnitřních bazénů

Větrání bazénů je velmi důležité a vyžaduje vždy odborný přístup. Nevyhovující odvod vlhkosti s intenzivním odparem  hladiny bazénu má dopad na rostoucí hodnoty relativná vhlkosti a může dojít ke kondenzaci vodních par na povrchu stavebních konstrukcí. Vytvářený kondenzát vážně poškozuje stavební konstrukce, působí nevábně na prosklených plochách. Počátečním jevem při špatném větrání vlhkých prostor je tvorba plísní a hnilob.

Jak problémům předcházet

  • zajištění dokonalého a rovnoměrného provětrávání celého prostoru bazénu bez nevětraných koutů a míst, kde hrozí kondenzace.
  • zajištění přívodu teplého suchého vzduchu s nízkou relativní vlhkostí zásadně k proskleným stěnám a oknům s dostatečnou rychlostí a dosahem proudu v celém rozsahu prosklení.
  • celý prostor bazénu udržovat vzduchotechnikou trvale v podtlaku (min. 95 %) pro vyloučení rizika pronikání par do sousedních prostor a přes chybně provedené parotěsné zábrany do konstrukcí.
  • rozvody VZT mimo prostor bazénu řešit zásadně z těsného potrubí (např. z polyuretanu) ve spádu k odvodnění kondenzátu a s tepelnou izolací. Nikdy neinstalovat sací výústky do podhledu střechy přes proříznutou parotěsnou zábranu!
  • odsávací výustku řešit jako centrální na protilehlé straně od okenních ploch, ve výšce pod stropem prostoru.
  • zásadně oddělit systém vzduchotechniky bazénu od VZT systému rodinného domu, včetně sacích i výfukových potrubí, aby nedocházelo ke zpětným přefukům /zpětné klapky nezaručují trvalou a bezchybnou funkci).
  • vzduchotechnické jednotky pro větrání bazénů navrhnout v provedení do agresivního prostředí (chlor), tzn. s rekuperačním výměníkem z nerez nebo z plastu, odvodňovací vany nerez, nebo speciální úpravy.