Likvidace chladiva R22

chladiva

Firma Limak TZB s.r.o.nabízí ekologickou likvidaci chladiva R 22 za ceny – 300 kč/kg (platnost nabídky do 31/12/2018 pro množství nad 10 kg).

Provedeme rychle včetně všech případných dalších požadavků na náhradu chladiva R22.

Kontaktujte nás na tel. 725 304 309 nebo info@limak.cz.

Další užitečné informace k chladivu R22 a jeho náhradám:
K 31.12. 2014 končí možnost použít recyklované chladivo R22 (platnost pro použití nově vyrobeného chladiva R22 skončila již 1.1.2010) pro doplnění do chladících systémů. Řada uživatelů je postavena – dnes již do naléhavé situace – že musí zvažovat, buď formu náhrady samotného chladiva R22 nebo dokonce výměnu celého chladícího zařízení včetně ekologické likvidace chladiva R22.
V případech starších chladících zařízení nemusí být ekonomické jít cestou náhrady chladiva a řada uživatelů zvolí investici do nového a výkonného chladícího zařízení s tím, že svěří proces likvidace chladiva odborné firmě.
Firma Limak TZB s.o. se zaměřuje na ekonomické řešení všech těchto případů. Často právě s přihlédnutím k ekonomickým aspektům volíme cestu náhrady chladiva bez nutnosti výměny celého zařízení. V takovém případě zajistíme kompletně všechny nezbytné práce včetně ekologické likvidace chladiva (dle potřeb můžeme provést též demontáž včetně likvidace a odvozu vyřazeného chladícího zařízení). Za likvidaci chladiva R22 nabízíme zajímavé ceny (viz akční nabídky).
Pro informaci uvádíme, že žádný předpis sice nestanovuje striktně, že má dojít k ukončení provozu chladících nebo klimatizačních zařízení na chladivu R22 k 31/12/2014. Teoreticky lze tedy chladící zařízení na R22 provozovat i po tomto datu, ale už nebude možné pro opravy použít chladivo R22 (doplnění, resp. výměna chladiva R 22 po 31/12/2014 tedy nebude možná!). V praxi to znamená, že uživatel, který dbá na zajištění průběžné provozuschopnosti chladícího zařízení, se bude rozhodovat mezi výměnou chladiva a novou investicí v průběhu letošního roku co nejdříve.
Vždy je však třeba mít na paměti, že je nezbytné dodržet zákonné předpisy, které vyplývají z provozu chladících zařízení, t.j. provádět pravidelné revize, vést evidenční knihu, atd.
Odpovědnost za správné vedení všech dokladů leží na uživateli, resp. provozovateli chladícího zařízení. Jakékoli podcenění v této oblasti se nevyplácí, neboť nedostatečné vedení evidence nebo opomenutí provádění revizí na únik chladiva je tvrdě penalizováno.
Limak TZB s.r.o. má kvalifikované a certifikované pracovníky pro provedení všech potřebných prací pro zajištění splnění všech předpisů souvisejících s provozem těchto zařízení.
Můžeme jen doporučit dále neodkládat uvedená řešení v souvislosti s provozem chladících zařízení na R22 včetně revizí a vedení evidenčních knih. Kontaktujte nás na tel. 725 304 309 nebo info@limak.cz.
 Předpisy:
nařízení Evropského parlamentu na Rady (ES) č. 1005/2009
nařízení Evropského parlamentu na Rady (ES č. 842/2006
nařízení EU č. 2037/2000
 
 
Limak TZB s.r.o.